تور آنتالیا ویژه نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
28,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
48,307,000 تومان 46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,880,600 تومان 62,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,958,200 تومان 33,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
49,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
60,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
63,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
66,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
88,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
96,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
107,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX