تور آنتالیا ویژه نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
47,277,000 تومان 45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,850,600 تومان 61,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,928,200 تومان 32,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
48,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
56,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
59,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
87,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
95,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
106,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX