تور آنتالیا 21 و 22 اردیبهشت

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
42,219,700 تومان 40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,463,700 تومان 55,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,503,700 تومان 23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
152,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
234,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423


6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX