تور آنتالیا 29 شهریور الی 02 مهر

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : مجرد
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
104,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
116,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
193,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
125,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
220,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
188,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
340,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
108,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش از طریق آدانا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.190.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX