تور 3 شب ارمنستان مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : ECONOMY
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
22,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : دلوکس
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی رایگان
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..
مسافر برای ورود به ارمنستان در ایران 48 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد(مراکز تحت تایید ایرلاین،افرادی که 2 دوز واکسن را زده اند و 14 روز از دوز دوم واکسنشان گذشته باشد نیازی به تست PCR برای رفت ندارند) هنگام بازگشت 72 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد.
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX