تور 3 شب ارمنستان بهمن ماه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 11:30
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 11:30
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایران ایرتور✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..
مسافر برای ورود به ارمنستان در ایران 48 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد(مراکز تحت تایید ایرلاین،افرادی که 2 دوز واکسن را زده اند و 14 روز از دوز دوم واکسنشان گذشته باشد نیازی به تست PCR برای رفت ندارند) هنگام بازگشت 72 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد.
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX