آنتالیا نوروز (27 اسفند - 01 الی 8 فروردین)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد ( 2 بزرگسال همراه با 2 کودک )
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد 2 بزرگسال + 2 کودک
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swim up 4 pax
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس اینفینیتی
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی رایگان
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
✔✔✔ بدون تغییر قیمت ( نوسانات ارز ) تور خود را سریعتر رزرو نمایید و از شرایط ویژه بهره مند شوید ✔✔✔
پرواز✔✔✔شرایط پیش فروش اقساط تور آنتالیا نوروز 1403✔✔✔
✔ شرایط ویژه پرداخت برای پیش ثبت نام های تور آنتالیا نوروز 1403 به شرح ذیل می باشد :
رزرو از 06 بهمن الی 20 اسفند - ( 5% کارمزد بابت هر ماه )
از 06 بهمن الی 20 اسفند : پیش پرداخت 50% - اقساط 50% با کارمزد 5% بابت هر ماه
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***نرخ دوم کودک 06 تا 12 سال را با کانتر فروش چک نمایید .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX