تور آنتالیا 31 فروردین پرواز پگاسوس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
69,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز مستقیم پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX