تور آنتالیا پرواز ترکیش تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
106,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
173,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
196,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
118,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
122,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
127,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
130,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
228,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
132,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
220,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
144,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
217,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
155,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
260,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
89,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
199,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
339,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
111,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
203,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
346,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
113,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
215,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
368,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
119,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
346,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
604,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
185,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX