تور آنتالیا پرواز ترکیش تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,098,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
97,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
178,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
190,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
189,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
116,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
233,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
130,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
194,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
131,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
238,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
133,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
198,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
135,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
225,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
137,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
293,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
99,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
138,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
230,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
142,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
201,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
145,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
206,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
152,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
216,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
186,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
349,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
213,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
384,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
119,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
214,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
366,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
119,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
215,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
369,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
120,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
318,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
583,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
171,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX