تور آنتالیا پرواز ترکیش تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
98,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
181,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
190,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
189,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
117,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
233,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
130,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
187,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
131,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
238,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
135,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
201,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
139,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
232,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
142,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
201,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
143,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
214,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
145,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
206,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
153,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
257,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
89,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
164,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
234,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
94,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
173,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
293,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
99,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
186,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
349,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
197,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
353,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
111,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
206,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
352,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
115,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
211,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
360,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
117,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
283,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
517,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
154,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX