تور آنتالیا پرواز ترکیش شهریور 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
97,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
172,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
105,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
187,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
188,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
197,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
196,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
118,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
119,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
121,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
123,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
125,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
173,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
128,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
130,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
130,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
230,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
131,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
137,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
244,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
143,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
146,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
239,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
160,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
264,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
95,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
169,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
253,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
100,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
170,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
240,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
100,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
300,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
193,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
355,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
122,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
208,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
368,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
119,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
222,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
395,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
126,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
248,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
423,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
139,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
350,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
638,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
190,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX