تور آنتالیا پرواز ترکیش شهریور 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
172,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
187,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
188,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
197,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
118,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
118,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
196,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
129,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
181,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
130,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
230,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
146,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
239,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
148,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
207,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
149,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
221,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
90,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
152,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
212,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
160,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
237,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
95,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
160,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
264,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
95,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
170,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
240,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
100,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
300,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
300,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
193,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
355,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
122,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
204,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
360,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
117,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
214,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
380,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
122,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
248,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
423,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
139,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
283,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
517,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
154,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX