تور آنتالیا پرواز ترکیش شهریور 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
106,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
192,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
116,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
173,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
116,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
200,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
121,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
173,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
121,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
199,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
123,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
194,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
131,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
85,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
132,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
86,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
134,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
233,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
141,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
248,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
149,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
242,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
92,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
152,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
153,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
224,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
93,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
155,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
216,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
163,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
240,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
98,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
163,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
267,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
99,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
174,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
243,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
104,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
183,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
303,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
104,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
196,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
358,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
115,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
207,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
363,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
120,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
218,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
383,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
126,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
252,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
426,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
143,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
351,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
636,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
192,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX