تور آنتالیا پرواز ترکیش تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
177,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
115,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
119,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
129,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
130,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
236,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
132,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
218,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
220,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
134,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
202,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
142,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
259,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
148,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
210,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
86,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
169,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
285,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
97,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
186,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
349,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
206,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
369,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
115,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
208,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
356,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
116,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
210,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
359,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
117,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
341,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
625,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
182,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX