تور آنتالیا پرواز ترکیش تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
116,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
118,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
136,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
216,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
139,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
256,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
140,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
209,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
147,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
246,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
85,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
151,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
283,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
155,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
287,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
89,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
157,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
224,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
90,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
166,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
281,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
95,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
180,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
322,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
102,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
197,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
370,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
110,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
201,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
344,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
112,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
336,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
649,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
180,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX