تور آنتالیا پرواز ترکیش شهریور 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
173,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
106,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
178,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
181,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
186,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
116,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
118,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
186,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
119,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
120,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
120,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
207,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
121,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
213,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
195,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
135,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
235,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
86,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
139,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
200,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
151,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
244,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
94,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
158,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
257,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
97,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
166,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
245,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
101,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
168,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
248,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
102,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
174,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
285,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
182,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
329,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
182,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
329,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
190,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
329,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
113,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
210,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
349,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
123,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
213,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
391,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
124,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
327,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
619,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
181,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX