تور استانبول ویژه شب یلدا

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:45
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 18:45
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه استانبول
 • IST فرودگاه استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 14:30
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 14:30
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,000,003 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,765,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,765,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,965,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,555,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,755,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,475,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,200,004 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان پرواز هتل بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای محلی
2 گشت شهری
3 صبحانه بوفه
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
شهر استانبول پرجمعیت ترین شهر ترکیه و همچنین مرکز فرهنگی، تاریخی و گردشگری این کشور محسوب میشود.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX