تور استانبول ویژه 6 دی

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه استانبول
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 19:30
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 19:30
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه استانبول
 • IST فرودگاه استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 13:15
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 13:15
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
5,875,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,025,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,275,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,275,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,275,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور استانبول از تهران 4 شب و 3 روز ارزان قیمت ویژه پاییز + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX