تور تفلیس ویژه 8 بهمن

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه گرجستان
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:20
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:20
فرودگاه گرجستان
 • TBS فرودگاه گرجستان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:20
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:20
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
3,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تفلیس،پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.

این شهر در دو طرف رود متکواری قرار داشته و جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون در آن زندگی می‌کنند.

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX