تور آنتالیا 08 ، 09 دی 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 23:55
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 23:55
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,975,700 تومان 26,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,525,700 تومان 11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,340,700 تومان 21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,168,700 تومان 29,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,422,700 تومان 11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,731,700 تومان 11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,606,700 تومان 23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,494,700 تومان 33,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,048,700 تومان 25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,215,700 تومان 34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,452,700 تومان 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,112,700 تومان 34,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,555,700 تومان 12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,344,700 تومان 28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,127,000 تومان 40,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,821,700 تومان 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
76,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
91,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX