تور آنتالیا10دی 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,825,700 تومان 21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,913,000 تومان 27,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,246,700 تومان 11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,340,700 تومان 21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,962,700 تومان 29,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,482,700 تومان 13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,885,700 تومان 23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,331,700 تومان 31,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,988,700 تومان 23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,816,700 تومان 30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,553,000 تومان 15,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,224,700 تومان 24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,967,700 تومان 12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 4 شب و 5روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX