تور آنتالیا 20 بهمن 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 pax
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,812,700 تومان 24,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,692,700 تومان 20,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,593,700 تومان 26,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,070,700 تومان 12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,688,700 تومان 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,958,700 تومان 22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,580,700 تومان 29,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,434,700 تومان 31,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,100,700 تومان 13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,400,700 تومان 23,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,512,700 تومان 14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,018,700 تومان 24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,979,700 تومان 32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
32,537,700 تومان 31,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,545,700 تومان 45,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
58,699,700 تومان 56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,363,700 تومان 85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX