تور آنتالیا 27 و 28 بهمن 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,842,700 تومان 25,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,203,700 تومان 13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,168,700 تومان 29,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,567,700 تومان 32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,430,700 تومان 24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,979,700 تومان 32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,542,700 تومان 15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,048,700 تومان 25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,009,700 تومان 33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,748,700 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آب گرم
2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
71,780,700 تومان 69,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,139,700 تومان 104,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,992,700 تومان 30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس یک کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود دو کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX