تور آنتالیا 04 و 05 اسفند 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,499,700 تومان 16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,267,700 تومان 22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,392,700 تومان 10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,486,700 تومان 19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,799,700 تومان 26,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,967,700 تومان 12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,452,700 تومان 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,585,700 تومان 13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,224,700 تومان 24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,597,700 تومان 33,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,512,700 تومان 14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,224,700 تومان 24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,803,700 تومان 33,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,615,700 تومان 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,945,700 تومان 25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,730,700 تومان 34,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,769,700 تومان 25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,923,700 تومان 37,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,967,700 تومان 12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آب گرم
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
79,299,700 تومان 76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,911,700 تومان 117,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس یک کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود دو کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX