تور آنتالیا 19 اسفند 140

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,872,700 تومان 26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,700,700 تومان 33,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,808,700 تومان 17,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
31,095,700 تومان 30,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,601,700 تومان 40,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,250,700 تومان 18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
40,365,700 تومان 39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,536,700 تومان 54,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,351,000 تومان 21,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR ROOM LV
2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس یک کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود دو کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX