تور آنتالیا نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,704,700 تومان 40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,785,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,175,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,985,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,035,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,755,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم - دید غیر مستقیم دریا
2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : infinity by pool 4 pax
2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,055,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
94,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX