تور آنتالیا فروردین 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,447,700 تومان 28,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,232,700 تومان 38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,838,700 تومان 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا فروردین 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه فروردین 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX