تور آنتالیا 11 ، 12 و 13 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
123,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
134,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
198,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
182,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
276,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX