تور آنتالیا 18 ، 19 و 20 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
68,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
91,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,589,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX