تور آنتالیا 06 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
294,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
133,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
186,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
182,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
306,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
102,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX