تور آنتالیا 11 ، 12 و 13 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
73,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
74,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
85,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
126,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
174,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
256,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
177,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX