تور آنتالیا 11 ، 12 و 13 خرداد 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
12 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
شنبه
13 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
SEA
2 تخته (هرنفر)
73,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
DLX
2 تخته (هرنفر)
74,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
85,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آبگرم
2 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
محله : BELEK
چشم انداز : STANDARD
6
2 تخته (هرنفر)
87,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
126,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
174,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
256,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
177,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار پاسپورت با 06 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 احسان کرم بیگی 09129638423
4 سپیده معصومی 09129234563
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX