تور آنتالیا 08 ، 09 و 10 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
101,444,700 تومان 98,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,163,700 تومان 145,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,648,700 تومان 45,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
117,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
138,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
210,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
162,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
247,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
200,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
308,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX