تور لحظه آخری آنتالیا 22 و 24 تیر

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
110,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
118,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
178,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
131,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
198,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
143,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
218,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
159,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
244,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
199,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
308,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX