تور آنتالیا 05 و 07 بهمن 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا زمستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX