تور 3 شب ایروان تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 04 شب و 05 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز کاسپین✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است...
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX