تور آنتالیا 25 شهریور ماه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • تابان تابان
 • Economy
 • ساعت سفر 03:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تابان تابان
 • Economy
 • ساعت سفر 06:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 06:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,859,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تابان از طریق اسپارتا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.500.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX