آنتالیا نوروز (27 اسفند - 01 الی 8 فروردین)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد ( 2 بزرگسال همراه با 2 کودک )
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد 2 بزرگسال + 2 کودک
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swim up 4 pax
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس اینفینیتی
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی رایگان
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
✔✔✔ بدون تغییر قیمت ( نوسانات ارز ) تور خود را سریعتر رزرو نمایید و از شرایط ویژه بهره مند شوید ✔✔✔
پرواز✔✔✔شرایط پیش فروش اقساط تور آنتالیا نوروز 1403✔✔✔
✔ شرایط ویژه پرداخت برای پیش ثبت نام های تور آنتالیا نوروز 1403 به شرح ذیل می باشد :
رزرو از 06 بهمن الی 20 اسفند - ( 5% کارمزد بابت هر ماه )
از 06 بهمن الی 20 اسفند : پیش پرداخت 50% - اقساط 50% با کارمزد 5% بابت هر ماه
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***نرخ دوم کودک 06 تا 12 سال را با کانتر فروش چک نمایید .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX