تور 10 شب آنتالیا نوروز ( 03 فروردین )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
98,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
101,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
102,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
104,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
104,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
106,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swimup 4 pax
2 تخته (هرنفر)
135,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
192,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
144,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
248,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
144,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
248,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : لاکچری لاگون
2 تخته (هرنفر)
145,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
208,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
146,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : swimup infinity
2 تخته (هرنفر)
149,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
236,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
198,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
319,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
98,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات : JADE SEA VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 10 شب و 11 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
✔✔✔ بدون تغییر قیمت ( نوسانات ارز ) تور خود را سریعتر رزرو نمایید و از شرایط ویژه بهره مند شوید ✔✔✔
پرواز✔✔✔شرایط پیش فروش اقساط تور آنتالیا نوروز 1403✔✔✔
✔ شرایط ویژه پرداخت برای پیش ثبت نام های تور آنتالیا نوروز 1403 به شرح ذیل می باشد :
رزرو از 06 بهمن الی 20 اسفند - ( 5% کارمزد بابت هر ماه )
از 06 بهمن الی 20 اسفند : پیش پرداخت 50% - اقساط 50% با کارمزد 5% بابت هر ماه
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***نرخ دوم کودک 06 تا 12 سال را با کانتر فروش چک نمایید .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX