تور 10 شب آنتالیا نوروز ( 03 فروردین )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد ( 2 بزرگسال همراه با 2 کودک )
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد 2 بزرگسال + 2 کودک
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
94,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
97,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
115,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swip ip 4 pax
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
119,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
125,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
194,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
143,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
246,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
146,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس اینفینیتی
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
148,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
235,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی رایگان
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 10 شب و 11 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
✔✔✔ بدون تغییر قیمت ( نوسانات ارز ) تور خود را سریعتر رزرو نمایید و از شرایط ویژه بهره مند شوید ✔✔✔
پرواز✔✔✔شرایط پیش فروش اقساط تور آنتالیا نوروز 1403✔✔✔
✔ شرایط ویژه پرداخت برای پیش ثبت نام های تور آنتالیا نوروز 1403 به شرح ذیل می باشد :
رزرو از 06 بهمن الی 20 اسفند - ( 5% کارمزد بابت هر ماه )
از 06 بهمن الی 20 اسفند : پیش پرداخت 50% - اقساط 50% با کارمزد 5% بابت هر ماه
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***نرخ دوم کودک 06 تا 12 سال را با کانتر فروش چک نمایید .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX