تور آنتالیا بهمن 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
51,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا زمستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.ص
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
تلفن شرکت : 02188974787 - 02157737
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607 6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX