آنتالیا نوروز 1403 (02 و 09 فروردین )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد ( 2 بزرگسال همراه با 2 کودک )
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد 2 بزرگسال + 2 کودک
2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
59,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
64,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
86,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان
توضیحات : دلوکس اینفینیتی
2 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز معراج + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
✔✔✔ بدون تغییر قیمت ( نوسانات ارز ) تور خود را سریعتر رزرو نمایید و از شرایط ویژه بهره مند شوید ✔✔✔
پرواز✔✔✔شرایط پیش فروش اقساط تور آنتالیا نوروز 1403✔✔✔
✔ شرایط ویژه پرداخت برای پیش ثبت نام های تور آنتالیا نوروز 1403 به شرح ذیل می باشد :
رزرو از 06 بهمن الی 20 اسفند - ( 5% کارمزد بابت هر ماه )
از 06 بهمن الی 20 اسفند : پیش پرداخت 50% - اقساط 50% با کارمزد 5% بابت هر ماه
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***نرخ دوم کودک 06 تا 12 سال را با کانتر فروش چک نمایید .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX