آنتالیا 10 و 11 فروردین 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : family 4 pax
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : famil 4 pax دو بزرگسال + 2 کودک
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
63,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
65,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swim up 4 pax
2 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : luxury lagoon suite
2 تخته (هرنفر)
90,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات : deluxe infinity room
2 تخته (هرنفر)
92,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX