تور آنتالیا 23 و 24 فروردین پرواز پگاسوس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
59,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX