تور آنتالیا پرواز ترکیش خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : DLX
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
172,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
110,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : DLX
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
203,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
123,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
215,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
126,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
139,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
198,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
153,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
259,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
181,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
310,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
101,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
196,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
336,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
108,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
204,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
352,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
112,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
242,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
420,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
131,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
334,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
586,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
177,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX