تور آنتالیا 14 اردیبهشت 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
2 تخته (هرنفر)
58,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
66,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
98,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
123,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
217,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
140,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
240,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
181,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
314,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
97,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX