تور آنتالیا 20 و 21 اردیبهشت 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
2 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
68,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
71,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
108,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
164,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
252,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX