تور آنتالیا پرواز ترکیش خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
115,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
120,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
209,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
126,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
218,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
127,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
210,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
130,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
195,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
133,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
141,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
236,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
165,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
278,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
94,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
170,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
189,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
321,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
106,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
192,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
327,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
107,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
196,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
334,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
247,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
427,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
135,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
345,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
603,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
184,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX