تور آنتالیا پرواز ترکیش خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
101,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
115,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
120,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
127,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
138,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
195,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
149,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
249,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
86,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
178,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
301,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
101,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
178,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
301,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
101,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
194,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
340,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
196,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
335,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
110,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
202,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
345,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
113,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
204,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
348,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
144,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
226,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
388,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
135,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
320,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
557,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
172,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX