تور آنتالیا پرواز ترکیش خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
84,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
85,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
88,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
177,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
106,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
108,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
115,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
259,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
89,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
118,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
125,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
205,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
127,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
219,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
128,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
141,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
199,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
185,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
313,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
197,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
335,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
110,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
205,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
350,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
115,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
210,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
359,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
117,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
243,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
417,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
133,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
334,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
581,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
179,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX