تور ویژه پوکت (زمستان 1400)

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه پوکت
 • قطر ایر قطر ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:30
فرودگاه پوکت
 • HKT فرودگاه پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قطر ایر قطر ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,045,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,955,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,250,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,365,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,365,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,395,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,395,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,455,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,455,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,545,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,545,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,175,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,660,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,175,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,660,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,315,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,810,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,875,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,045,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,875,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,045,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,250,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,305,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,400,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,695,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,735,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,755,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
33,640,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,050,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,935,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,858,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
35,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
35,940,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
36,885,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,445,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی/ بلیط رفت و برگشت/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
جزیره پوکت با 48 کیلومتر طول و 21 کیلومتر عرض در کناره دریای آندامان (Andaman) قرار گرفته است. در قسمت خطوط ساحلی غربی تنوع بسیاری از سواحل زیبا و روستاها را خواهید یافت
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX